Utstillingsreglar

§ 1
1.1
Alle som er medlem av NUK kan stille på utstillinger i NUKs regi.
Medlemskontingent for inneværende år må være betalt.
1.2
Det kreves at fuglen bærer NUK ring, eller ring fra NTL, eller forening
tilsluttet NTL. Unntatt er ved spesielle anledninger/innbydelser sendt ut til
andre foreninger/forbund. Fra GF 2013 ble det bestemt at ring fra WBO
tilsluttede klubber godtas.
1.3
Medlemmer over 18 år utstiller som seniorer, og unge medlemmer utstiller
som juniorer til og med det kalenderår de fyller 18.
1.4
Undulatene skal stilles ut enkeltvis i anerkjente bur/kasser. (WBO
standard).
1.5
Påmelding til NUKs utstillinger skal skje etter de gjeldende beskrevne
retningslinjer. (Se egen innbydelse for hvert utstillingsarrangement).
§ 2
2.1
Undulatene utstilles i: Klasse A, klasse B og klasse Fargeundulat. Alle nye
medlemmer utstiller i klasse B. Fargeundulat skiller ikke mellom klasse A
og B.
Nye medlemmer fra utlandet stiller i den klasse de har oppnådd i deres
egen klubb/forening.
2.2
Ungfuglskue: klasse A og B
Undulatene stilles ut enkeltvis i anerkjente bur inndelt i to hovedgrupper:
Års oppdrett dvs. fugler med ringer merket med årstallet for
utstillingsåret, og Derby, dvs. fugler med ringer merket med årstall før
utstillingsåret. Eks 2014 – hvis utstillingsåret er 2015.
NM: klasse A og B
Her stilles fuglene uavhengig av års merking og konkurrerer på lik linje,
men beste års oppdrett og beste motsatt kjønn års oppdrett premieres,
slik som beste voksne og beste voksne motsatt kjønn premieres med WBO
rosetter.
2.3
Fuglene skal være sunne og i god kondisjon. Har fuglen flere spots enn
standarden foreskriver, er det tillatt at fjerne de overflødige, før
innlevering på utstillingen. Enhver modifisering av fjærdrakten utover hva
som er beskrevet over er ikke tillatt og vil medføre diskvalifikasjon.
§ 3
3.1
Bedømmelsen skal foregå etter de internasjonale retningslinjer. Herunder
regnes: WBOs ”Retningslinjer for dommere og utstillere” bilag 1, WBOs
”Perfeksjonsstandard” bilag 3 (WBO’s Standardbilde utstedt juni 2008,
den avløser alle tidligere idealbilder) og WBOs ”Pointskala” bilag 4, og der
skal dømmes med rekkefølgebedømmelse i gruppene, hvor fuglene
plasseres fra nummer 1 – 7 etter kvalitet. Utenlandske dommere gjøres
bekjent med NUKs regler og fortolkninger i forkant av bedømmelsen.
3.2
Når det foretas rekkefølgebedømmelse i de enkelte klasser, eller på tvers
av klassene, er fremgangsmåten som følgende:
De best plasserte fuglene fra hver gruppe/klasse tas frem til konkurranse
mot hverandre. Hver gang en fugl er funnet bedre enn de ettersittende,
tas den nest best plasserte fra vedkommende fugls gruppe/klasse frem til
konkurranse med de ettersittende.
Denne prosedyren følges inntil de 7 beste er funnet i hvert kjønn og
aldersgruppe. Til sist finnes hoved premie takerne, som er beste voksne,
samt beste voksne motsatt, på skuet. Beste års oppdrett, samt Beste års
oppdrett motsatt, og endelig kåres Best In Show. I klasse B skal det
prioriteres en kommenterende bedømmelse. I klasse A og Fargeundulat
kan dommeren etter eget ønske kommentere sine avgjørelser.
3.3
Dommerens avgjørelse av plassering er endelig – det gis anledning til å
legge inn protest hvis det foreligger klare prosedyrefeil. Denne legges
fram for utstillingsleder og avgjøres i samarbeid med dommer og
eventuelt utnevnt utstillingskomite. Avgjørelse på protest er endelig
3.4
Det er tillatt at utstiller kan være med å overvære bedømmelsen – men
det er strengt forbudt å ta kontakt med dommer med hensikt å prøve å
påvirke resultatet under hele bedømmelsen. Høylytte kommentarer og
bevegelser i lokalet under bedømmelsen bør holdes på et absolutt
minimum. Unntatt er personer i utstillingskomiteen med tildelte
arbeidsoppgaver knyttet til bedømmelsen.
3.5
Rekkefølgen av bedømmelsen tilrettelegges etter hensyn som må tas til
de eksisterende forhold på utstillingsstedet. Det tilstrebes, som nevnt
ovenfor, at den enkelte utstiller har mulighet til å overvære bedømmelsen
av sine fugler.
§ 4
4.1 Poeng tildeles i klasse A og klasse B etter følgende retningslinjer: –
Beskrevne forskjeller for NM og Ungfuglskue følger under:
NM – Klasse A og Klasse B
Beste han 7 poeng
2. Beste voksne han 6 poeng
3. Beste voksne han 5 poeng
4. Beste voksne han 4 poeng
5. Beste voksne han 3 poeng
6. Beste voksne han 2 poeng
7. Beste voksne han 1 poeng
Beste hun 7 poeng
2. Beste voksne hun 6 poeng
3. Beste voksne hun 5 poeng
4. Beste voksne hun 4 poeng
5. Beste voksne hun 3 poeng
6. Beste voksne hun 2 poeng
7. Beste voksne hun 1 poeng
Herutover tildeles utstillingens Best In Show 3 poeng ekstra. Beste
oppdretter tildeles 3 poeng ekstra etter at gruppe- og plasseringspoeng er
opptalt.
Best In Show fugl oppnår hermed i alt 10 plasseringspoeng.
Klasse for Fargeundulat NM og Ungfuglskue – Undulatene utstilles i
følgende grupper:
1) Alle normale grønne fugler: Lysegrønn, Grågrønn, Mørkegrønn,
Olivengrønn
2) Alle normale blå fugler: Himmelblå, Grå, Kobolt, Mauve, Viol,
3) Alle Isabeller inkl. gul(l)maskede: Isabell lysegrønn, Isabell Himmelblå,
Isabell Grågrønn, Isabell Grå, Isabell Mørkegrønn, Isabell Kobolt, Isabell
Olivengrønn, Isabell Mauve, Isabell Viol,
4) Alle Opalin Isabeller: Opalin Isabell Lysegrønn, Opalin Isabell Himmelblå,
Opalin Isabell Grågrønn, Opalin Isabell Grå, Opalin Isabell Mørkegrønn, Opalin
Isabell Kobolt, Opalin Isabell Olivengrønn, Opalin Isabel Mauve, Opalin Isabell
Viol,
5) Alle Opaliner inkl. gul(l)maskede: Opalin Lysegrønn, Opalin Himmelblå,
Opalin Grågrønn, Opalin Grå, Opalin Mørkegrønn, Opalin Kobolt, Opalin
Olivengrønn, Opalin Mauve, Opalin Viol
6) De avblekede inkl. isabeller, opaliner, opalin isabeller og
gul(l)maskede Skyggevinger, Lysvinger, gråvinger
7) De ensfarvede inkl. gul(l)maskede Lutino, Albino, Spangle Dobbelfaktor,
sortøyet
8) Brokede inkl. opaliner, isabeller, opalin isabeller og gul(l)maskede:
Dom. Kontinental Broket (Hollandskbroket), Danskbroket, Australskbroket
9) Spangler inkl. opaliner, isabeller, opalin isabeller og gul(l)maskede:
10) Alle andre varieteter inkl. opaliner, isabeller, opalin isabeller og
gul(l)maskede: Brunvinget, Toppede, Texas Clearbody, Lacewing og nye
mutasjoner
Ungfuglskue klasse A og Klasse B
Ungfuglskue;
Plasseringspoeng totalt: Derby klasse A+B, han og hun
1. premie 5 poeng
2. premie 3 poeng
3. premie 2 poeng
Plasseringspoeng totalt Ungfuglklasse A+B, han og hun
1. premie 7 poeng
2. premie 5 poeng
3. premie 3 poeng
4. premie 2 poeng
5. premie 1 poeng
I tillegg gis Best In Show og Beste Oppdretter kl A+B: 3 poeng.
Gruppevinnerpoeng – Dette gjelder både for Ungfuglskue og
Norgesmesterskapet NUK: klasse A, B og Fargeundulat.
Antall nr i gruppen – poeng for nr. 1 og nedover;
Varitet<3 1
3 fugler 1
5 fugler 2 1
10 fugler 3 2 1
15 fugler 4 3 2 1
20 fugler+ 5 4 3 2 1
Det skal bestrebes å unngå sammenslåinger av grupper.
GRUPPEINNDELING VED UTSTILLINGER NM OG UNGFUGLSKUE:
Hanner: Hunner:
01. Normaltegnet grågrønn 02. Normaltegnet grågrønn
03. Normaltegnet grå 04. Normaltegnet grå
05. NT lys-, mørk- og olivengrønn 06. NT lys-, mørk- og olivengrønn
07. NT himmelbl, kobolt, mauve 08. NT himmelbl, kobolt, mauve
09. Viol 10. Viol
11. Isabell – alle farger 12. Isabell – alle farger
13. Opalin – alle farger 14. Opalin – alle farger
15. Isabell opalin – alle farger 16. Isabell opalin – alle farger
17. Gull- og gulmasket 18. Gull- og gulmasket
19. Dominant broket 20. Dominant broket
21. Spangle – enkeltfaktor 22. Spangle – enkeltfaktor
23. Spangle – dobbeltfaktor 24. Spangle – dobbeltfaktor
25. Albino og Lutino 26. Albino og Lutino
27. Alle andre varianter 28. Alle andre varianter
27-1 Recessivt broket 28-1 Recessivt broket
27-2 Gråvinge 28-2 Gråvinge
27-3 Skyggevinge 28-3 Skyggevinge
27-4 Lacewing 28-4 Lacewing
27-5 Hvitvinge/Gulvinge 28-5 Hvitvinge/Gulvinge
27-6 Brunvinge 28-6 Brunvinge
27-7 Clearbody 28-7 Clearbody
27-8 Mørkøyet hvit/gul 28-8 Mørkøyet hvit/gul
27-9 Skifer (Slate) 28-9 Skifer (Slate)
27-10 Dansk dominant 28-10 Dansk dominant
27-11 Antracitt 28-11 Antracitt
27-12 Toppet 28-12 Toppet
Hvis antallet av en varietet i gruppe 27 og 28 overstiger 3, kan den trekkes ut
som en egen gruppe. Selv om det er færre vil NUK vurdere og dele ut sertifikat
til varietèvinnerne – f.eks ”Beste Skyggevinge klasse A”. Det er i disse gruppene
(27-1 tom 28-12) man finner grunnlaget for å dele ut ”Beste Varietet”.
Hvis en fugl er bestående av flere varieteter samtidig – skal den meldes inn i den
gruppen med høyest nr. F.eks gulmasket australsk broket skal inn i gruppen for
Australsk broket, mens en isabell viol – skal inn i gruppen for isabell.
4.2 Oppnådde poeng i respektive klasser blir lagt inn i Adelskalenderen
NUK. Klassen for fargeundulat har sin egen Adelskalender Fargeundulat,
se egen beskrivelse for opptjening av poeng fargeundulat i reglementet
(4.2b) under.
4.2b
Poengberegning for Fargeundulat NM og Ungfuglskue:
Plasseringspoeng totalt: han og hun
1. premie 5 poeng
2. premie 3 poeng
3. premie 2 poeng
§ 5
Utstillingsundulat – Opprykk: Man rykker opp til klasse A ved oppnådde 30
B-poeng. Ved opprykk nullstilles poengsaldo fra B-klassen.
Det er ikke opprykk- eventuelt nedrykk i klassen for Fargeundulat.
§ 6
6.1
I tilfeller hvor 2 eller flere partnere ønsker å danne et partnerskap, skal de
stille i den klassen hvor den høyest rangerte oppdretteren befinner seg.
Ved inngåelse av partnerskap tildeles partnerskapet det antall poeng som
den oppdretteren med flest poeng hadde på Adelskalenderen.
Første utstillingssesong etter at partnerskapet er etablert aksepteres
ringer med ID fra partnerskapets enkelte medlemmer, men fra og med
andre utstillingssesong skal alle fugler som stilles være merket med
partnerskapets nye ring ID.
6.2
Ved oppløsning av partnerskap skal antall poeng de har oppnådd i
fellesskap deles likt mellom partnerne. Alle medlemmer fortsetter i den
klassen de var i før oppløsningen. Krav til ring ID ved utstilling er som
beskrevet over i avsnitt 6.1. Hvis partnerskapets oppløsning skyldes
dødsfall eller utmelding av NUK – kan gjenværende medlem(mer) beholde
partnerskapets opprinnelige ID. Eller returnere til ring ID før
partnerskapets opprinnelse.
§ 7
7.1
Utstillingsburene skal være malt sorte utvendig og hvite innvendig og med
hvite eller rustfri stålgitter. Målene på utstillingsburene er beskrevet i
WBOs vedlegg «The standard of the WBO showcage», det aksepteres
engelsk med flat tverrpinne, samt de tyske med rund tverrpinne.
Det aksepteres også de nye tyske bur fremstilt i plast, med eller uten
kodelås.
Videre gjelder følgende:
1. Sittepinnene er ca. 164 mm, og hviler på frontgitteret.
2. Sittepinner med og uten ”krave” inn mot bakveggen er tillatt.
3. Det aksepteres med og uten påmontert plastskinne til innsetting av
burkort og premieskilt.
7.2
Utstillingsburene skal være rene, og malingen skal være intakt, således at
den sorte fargen fremstår som jevnt dekkende, og den hvite fargen på
gitter (ikke på de rustfrie stålgitrene) og innvendig i buret fremstår som
klart hvit og dekkende. Pinnene skal være solid fastgjort.
Det er utstillingsledelsens plikt å frasortere bur som ikke overholder den
foreskrevne standard i alle henseender. Utstillingsledelsens avgjørelser
omkring dette kan ikke appelleres. Utstillingsledelsen kan delegere denne
retten til det sittende utstillingssekretariat. Bur som ikke er i henhold til
beskrevet standard skal betraktes som «merkede» bur.
7.3
Burets bunn dekkes av et ca. 1 cm. tykt lag frø, innen fuglene
innleveres/innmeldes på utstillingen. Hirsekolber og lignende må først
plasseres på gitterne eller i bunn av burene etter bedømmelsen. Det
samme gjelder vannautomater, disse fjernes før bedømmelse og påsettes
ikke igjen før bedømmelsen er over.
§ 8
Under utstillingen vil alle forholdsregler bli tatt for å sikre fuglenes
velbefinnende og sikkerhet, men risikoen og det endelige ansvar er
utstillerens. utstillingsledelsen kan ikke settes til ansvar for tap eller skade
på utstillingsbur og/eller fugler under noen omstendighet.
§ 9
I tvilstilfeller, hvor disse regler ikke er dekkende, vil utstillingsledelsen
være den beslutningsdyktige, og deres avgjørelse vil være endelig.
§ 10
Utstillingsreglene med tilhørende oppslagsvedlegg (Vedlegg 1 – WBOs
retningslinjer for dommere og utstillere, vedlegg 2 – spesifikasjon for
utstillingsbur, bilag 3 – WBOs perfeksjonsstandard og bilag 4 – WBOs
poengskala), skal betraktes som en integrert del av klubbens vedtekter.
De kan derfor kun endres med stemmeflertall, som utgjør minst 2/3 av de
avgitte stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke.

Sist oppdatert 01.09.15
Se WBOs hjemmeside for oppslagsvedlegg:
http://www.world-budgerigar.org/