VEDTEKTER NORSK UNDULATKLUBB

 

§1 Navn,hjemsted og formål

Klubbens navn er Norsk Undulat Klubb (NUK). Den er tilsluttet Norsk Tropefuglforeningers Landsforbund (NTL) og World Budgerigar Organization (WBO).

Klubbens adresse er den sittende formannens.

Klubbens formål er å aktivisere og interessere de tilknyttede medlemmer og utad styrke kjennskapet til og interessen for oppdrett og utstilling av undulater. Dette fremmes ved å avholde årlige utstillinger og utgivelse av blad, (NUK-info), samt hjemmeside på internett.

§2 Medlemmer

Klubben tar imot alle som er interessert i utstillingsundulater som medlemmer, disse kan kjøpe faste NUK ringer.

§3 Kontingent

Ved opptakelse som medlem må det betales en årlig kontingent som er fastsatt av Generalforsamlingen.

§4 Utstillinger

For at et medlems fugl(er) skal kunne stilles på NUK`s utstilllinger,  kreves det at fuglene bærer fast ring preget med årstall og medlemsnummer, ev. NUK ringer. Se for øvrig utstillingsreglementet.

For tiden arrangeres Landsutstillingen med Norgesmestertittelen  av Norsk Tropefuglforeningers Landsforbund (NTL) i samarbeid med NUK. I tillegg arrangerer NUK et eget ungfuglskue hver vår, se utstillingsreglement.

§5 Ringer

Styret i NUK fastsetter dato for bestillingsfrist for ringer, utlevering skjer hvis mulig i forbindelse med Landsutstillingen, første helg i november. Ringer blir ikke utlevert før medlemskontigent for inneværende år er  betalt.

§6 Regnskap og revisjon

Klubbens regnskapsår er fra Landsuttilling til Landsutstilling, som fortrinnsvis arrangeres første helg i november. Regnskapet revideres av revisor valgt av Generalforsamlingen – denne bør ikke være medlem av det sittende styret – som gjennomgår regnskapet  med  bilag og kontrollerer medlemslisten mot regnskapet, det påses at klubbens midler er til stede.

§7 Prokura

Klubbens penger skal oppbevares på konto som bærer organisasjonens navn, unntatt en liten dokumentert kassebeholdning. Kontoen skal kun være tilgjengelig for uttak av kasserer.

§8 Styret i NUK

Klubbens styre skal bestå av 5 (fem) medlemmer. Av disse velger Generalforsamlingen formann og kasserer, de øvrige verv fordeler styret selv. Alle velges for 2 år av gangen.

Styret skal i tillegg ha tre styremedlemmer. En av disse fem oppnevnes til sekretær. Styremøter avholdes når det skal behandles innkomne forslag og så ofte som styret ser det nødvendig. Alle saker skal avgjøres ved avstemning. Ved stemmelikhet har formannen dobbelstemme. Styret kan i tillegg nedsette utvalg etter eget ønske, disse utvalgene har ikke selvstendig bestemmelsesrett, de utfører kun oppgaver på styrets vegne.

§9 Økonomisk kompensasjon for NUK`s styre

NUK`s styre har for tiden ingen økonomisk kompensasjon for sitt arbeide.

Større utgifter til telefon o.l  kan vurderes kompensert i hvert enkelt tilfelle.

Det kan i tillegg gis kompensasjon for deltagelse ved andre delegasjonsmøter der det finnes fordelaktig at NUK er representert.

10 Medlemsblad

Det utgis et medlemsblad, NUK info, minst 4 ganger årlig. Det skal inneholde praktiske opplysninger og utstillingsinformasjon i tillegg til innlegg om oppdrett og utstilling av undulater.

§11 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste organ, denne avholdes i forbindelse med det årlige ungfuglskuet omkring mai/juni. Dette varsles  minst 14 dager i forkant av styret i NUK info. Dagsorden til generalforsamlingen skal meddeles samtidig skal inneholde følgende:

 

 1. Åpning
 2. Konstituering
  1. Gjennomgang av dagsorden
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Formannen avlegger årsberetning
  4. Kasserer gjennomgår det reviderte regnskap.
 3. Forslag fra styret.
 4. Forslag fra medlemmene – Disse forslagene skal være styret i hende senest 3 uker før generalforsamlingen – disse skal offentliggjøres samtidig med innkallelsen til generalforsamlingen i NUK info.
 5. Valg av styre.
 6. Valg av revisor.
 7. Eventuelt

For å ha stemmerett ved generalforsamlingen må årets medlemskontingent være betalt.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret, eller når minst 25% av klubbens aktive medlemmer utarbeider et skriftlig ønske om dette, med vedlagt dagsorden.

Denne skal meddeles med minst 14 dagers varsel i NUK info, eller pr. brev til medlemmene.

§12 Vedtektsendringer og oppløsning

Beslutninger om endringer i vedtektene eller oppløsning av NUK vedtas av generalforsamlingen, dette kan kun vedtas med 2/3 flertall. Til klubbens oppløsning kreves i tillegg at vedtaket gjentas på neste generalforsamling, igjen med 2/3 flertall, samtidig som det tas stilling til hva som skal skje med klubbens eventuelle midler.

 

(Dato for siste endring av vedtektene: 29.01.03)